Analizat

Analiza push-over është metoda që përgjigjet më mirë kërkesave të metodave moderne llogaritëse për strukturat në zonat sizmike, në veçanti për sa i përket llogaritjes së duktilitetit global.

Verifikimi i zhvendosjeve ka zëvendësuar verifikimin e rezistencës, duke theksuar, nëpërmjet analizës push-over, pikat kritike të strukturës.

Zgjidhësi i 3Muri-t ka shfaqur besueshmërinë e tij përmes testimit të kryer në shumë universitete dhe qendra kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, me rezultate që janë në gjendje të përfaqësojnë sjelljen reale të strukturave të analizuara. Kjo mund të shihet qartësisht nga rastet studimore në të cilat janë krahasuar pozitivisht efektet e sizmës në strukturat reale të dëmtuara nga tërmetet e fundit (psh: në rajonin e Aquila dhe Emilia në Itali) dhe parashikimet numerike.

Me të njëjtin model të llogaritjes është gjithashtu e mundur të kryhet verifikimi statik, pra vetëm ai ndaj ngarkesave vertikale.

 

Video:

Shembuj te ndryshem

Modelim i struktures

Analiza dhe rezultate